Dit document heeft tot doel de samenwerking van het culturele talentontwikkelingsproject van de stichting Kopermolen Vaals en de stichting 4ArtAlways te definiëren. De twee belangrijkste redenen voor gebruik van dit document zijn: -Zeker stellen dat het initiatief tot samenwerking op het gebied van culturele talentontwikkeling stevig is gegrondvest alvorens aan beide besturen ‘commitment’ wordt gevraagd. -Te dienen als basisdocument op grond waarvan de besturen en de projectmanagers de voortgang kunnen meten.

Inleiding

Stichting de Kopermolen organiseert al jaren activiteiten –vooral op het gebied van muziek- rondom talentontwikkeling in de voormalige Lutherse Kerk Vaals (in beheer bij stichting de Kopermolen). Incidenteel wordt er samengewerkt met de conservatoria te Aken en Maastricht. Ook het Orlando Festival en Festival Vocallis hebben muzikale activiteiten georganiseerd in deze prachtige Lutherse Kerk. In het verleden gebeurde dit zonder dat er sprake was van een gestructureerde aanpak en visie. In het kader van het nieuwe beleidsplan 2017-2021 is expliciet bepaald dat talentontwikkeling, inclusief het bieden van een podium aan jonge talentvolle kunstenaars, hoge prioriteit dient te krijgen. Doelgroep zijn jonge kunstenaars uit de Euregio (Hasselt-Maastricht-Aken). Vaals is strategisch geografisch gunstig gelegen en stichting de Kopermolen Vaals vervult hierin al van oudsher een culturele functie. Het gaat hierbij om jonge musici en beeldende kunstenaars. De stichting 4Artalways, is een jonge stichting met culturele ANBI, opgericht in 2015 en gevestigd in Maastricht. Projecten op het gebied van beeldende kunst en met name welke ‘de kracht van de mythe’ dragen, worden gestimuleerd en ondersteund. In het beleidsplan 2017-2019 staat o.m. dat talentvolle jonge beeldende kunstenaars die in het laatste jaar van hun studie zijn of net afgestudeerd en het culturele veld moeten verkennen in deze startersfase ondersteuning behoeven en deze met een gestructureerde onderbouwing ook verdienen. Projecten met een euregionaal karakter hebben voorrang. Beide stichtingen zien de waarde van samenwerking op het gebied van culturele talentontwikkelingsprojecten en hebben de intentie uitgesproken samen te werken ten behoeve van jonge talentvolle kunstenaars en musici. In 2018 zal een proefproject gestart worden waarbij de gemeenten Vaals en Maastricht betrokken worden. Een uitbreiding van locaties en gemeenten –vooral in de Euregio- wordt hierbij nagestreefd. Na evaluatie van dit proefproject zal de samenwerking uiteindelijk moeten leiden tot een jaarlijks terugkerende activiteit voor aanstormende talenten. Beide stichtingen wensen hierbij samenwerking te zoeken met andere, strategische culturele partners, zoals conservatoria, kunstacademies, theaters, musea, e.d.

Visie

Jaarlijks studeren jonge, talentvolle musici en beeldende kunstenaars af aan Conservatoria en Academies. Vervolgens moeten zij hun weg weten te vinden in een cultureel labyrintisch landschap als zelfstandig cultureel ondernemer. Zonder kennis en ervaring van het professioneel werkgebied, een onvolledig netwerk en onvoldoende mogelijkheden zichzelf te presenteren, blijkt het vaak moeilijk overleven. Om te voorkomen dat talenten uitvallen en indirect te bewaken dat cultureel erfgoed bewaard blijft voor toekomstige generaties is een steuntje in de rug evident. Met een talentontwikkelingsproject willen wij –stichting Kopermolen Vaals en stichting 4ArtAlways- jonge talenten ondersteunen en mogelijkheden bieden zich verder te ontwikkelen en zodoende kansen creëren hun plek in het culturele veld te behouden. Wij willen culturele activiteiten ontwikkelen en aanbieden waarin jonge talenten kunnen participeren. Deze activiteiten kunnen zowel presentaties (exposities en concerten), maar ook ontwikkelingsgericht en kennisoverdrachtelijk zijn. De ondersteuning is niet gericht op een enkele, incidentele activiteit. Aan veelbelovende jonge talenten zullen meerdere mogelijkheden worden geboden, verspreid over minimaal twee jaar. Gedurende deze twee jaar fungeert het talentontwikkelingsproject ook als aanspreekpartner voor de deelnemers m.b.t. advisering en kennisoverdracht, naast een actieve participatie in de vorm van exposities en concerten. Samenwerking met strategische partners en opleidingsinstanties is hierbij onontbeerlijk. Immers conservatoria en academies kennen de talenten in huis en zijn mede in staat een advies te geven. Het lig in de bedoeling om deelnemende kunstenaars en musici te rekruteren in hun laatste studiejaar.

 

Doel

Het project kent navolgende doelen:

 • Het ondersteunen van jonge talenten op het gebied van beeldende kunst en muziek in de Euregio;
 • Het adviseren en ondersteunen van de jonge talenten, van belang voor hun ontwikkeling tot een cultureel zelfstandige professional;
 • Brede regionale publieke belangstelling stimuleren in de vorm van gericht PR;
 • Culturele locaties en organisaties in verbinding brengen met jonge talenten voor toekomstige programmering.

Doelgroepen

 • Jonge talenten op het gebied van beeldende kunst en muziek, afstuderend aan conservatoria en academies;
 • Culturele talenten; binnen vijf jaar na afstuderen
 • Belangstellenden/publiek Doelgroepen-en publieksbereik (jaarlijks).
 • Jonge talenten, afstuderend (beeldende kunst): 6 kunstenaars
 • Jonge talenten, afstuderend (muziek): 36-60 musici - Jonge, gevorderde talenten: 50- 100 musici
 • Publiek: 2000-2500 bezoekers

Partners

 • De navolgende partners worden benaderd voor medewerking: Voor muzikale projecten: -Kwaliteitsbeoordeling en werving jonge talenten: Conservatorium Maastricht - Conservatorium Hasselt - Hochschule für Musik und Tanz Köln, Standort Aachen - Kunstacademie Hasselt - Kunstacademie Maastricht - Kunsthochschule Aachen. -Programmering concerten gevorderde talenten: Parkstad Limburg Theater Heerlen (de heer J. Toepoel). -Theater aan het Vrijthof Maastricht.
 • Voor beeldende kunstprojecten worden afspraken gemaakt met: -Stichting Via Zuid Maastricht; Stichting Mastering Cultural Entrepreneurship Maastricht, Stichting 4ArtAlways Maastricht; Klankbordgroep beeldende kunst Kopermolen Vaals. Locaties: Lutherse Kerk Vaals Smart Services Campus Heerlen Locaties in Maastricht. Programma – activiteiten. Jaarlijks zullen de navolgende activiteiten worden geprogrammeerd: - Concerten voor afstuderende musici - Concerten voor gevorderde talenten - Concerten in samenwerking met festival Vocallis en Orlando Festival - Projectpresentaties voor afstuderende kunstenaars - Stimulansen voor gevorderde talenten - Lezingen en workshops - Advisering. Projectorganisatie. De projectleiding wordt gedaan door Nicole Hardy (4Artalways) en de Jo Zinken (de Kopermolen Vaals). Daarbij ondersteund door bestuursleden en vrijwilligers van beide organisaties op specifieke terreinen, zoals beheerder Lutherse Kerk, communicatie en marketing en financiën. Vrijwilligers van stichting de Kopermolen zullen worden ingezet als suppoosten en ondersteuning bij op- en afbouw van exposities (evenals andere voorkomende werkzaamheden).