Laden Evenementen

« Alle Evenementen

JACQUELINE SENDEN EN SANDRA HOMMEN

Expositie

Zo 8 sept t/m zo 20 okt2024
di t/m zo 13.00-17.00 uur
Entree vrij tijdens openingstijden

Expositie JACQUELINE SENDEN EN SANDRA HOMMEN

Expositie De Stoelendans – Sandra Hommen
Opleiding Academie voor beeldende kunsten Maastricht, 1e graads docent tekenen & kunstgeschiedenis

Beelden maken was volgens Sandra Hommen toen ze nog alleen schilderde, een uitwerken van een illusie. De beschouwer ontdekte steeds nieuwe waarden en beelden die veroorzaakt werden door de vluchtige expressieve penseelvoering en de vele lagen waaruit de schilderijen, tekeningen en aquarellen waren opgebouwd. Schilderijen van toen suggereerden nieuwe onontdekte ruimten.

Sandra (6-9-66) ontwikkelde zich in de jaren als een beelddenker die zich steeds meer liet leiden door haar geschiedenis en verhalen. Het platte vlak maakte plaats voor assemblages en installaties, waarin ze ook speelt met de nieuwste digitale technieken.

Voor deze expositie in de Kopermolen zal ze werk laten zien in het thema De Stoelendans.

Expositie De Stoelendans – Sandra Hommen

Sandra: “Ik ga de stoelendans gebruiken als metafoor in mijn werk. Het leuke kinderspel waar er altijd 1 winnaar is versus de vergankelijkheid van het mens zijn. Als iemand die helemaal niet van spelletjes houdt, zal ik in deze expo niet alleen geschilderd werk laten, ook objecten en installaties. De foto die bijgevoegd is laat een deel van het proces zien, geen eindwerk of resultaat. De stoelendans laat zoveel kansen zien om te winnen dat je niet aan verliezen denkt. Wie is er in staat om als eerste te gaan zitten, of laten we uit vrije wil iemand zitten of laten we de stoel leeg? Wanneer de muziek stopt weten we het antwoord”.

Expositie Brainwash – Jacqueline Senden

Stap binnen in het universum van Alzheimer en laat je meevoeren in de wereld van een veranderende hersenactiviteit die deze ziekte met zich meebrengt.
Elk doek probeert het verhaal van een gedachtewereld van een steeds verder afbrokkelend geheugen te vangen. Jacqueline Senden, studeerde modevormgeving aan de Stadsacademie te Maastricht maar ontwikkelde allengs haar passie voor schilderen. Haar werk is doordrenkt van een intuïtieve en expressieve stijl waarbij elke penseelstreek en elke kleurschakering een emotie oproept.
Expositie Brainwash Jacqueline Senden

Haar expositie staat in het teken van transitie. Een thema dat diepgeworteld is in de persoonlijke ervaringen van Jacqueline. Geïnspireerd door haar moeder, die dapper strijdt tegen de uitdagingen van Alzheimer, verkent ze de complexe en vaak ongrijpbare reis van verandering. Haar werken weerspiegelen de subtiele verschuivingen in de menselijke hersenactiviteit en vangen de emotionele rollercoaster van deze transitie in beeld.

Elk schilderij is doordrenkt van betekenis en resonantie, als een venster naar de innerlijke wereld van degenen die zich op deze reis van verandering bevindt. Een zoektocht naar waar realiteit, herinnering en verbeelding samensmelten. Door toevoeging van een extra bewegende laag op een statisch beeld weet Jacqueline de complexiteit van dit thema vast te leggen en het publiek uit te nodigen om zich te laten onderdompelen in de diepte van dit actuele onderwerp.


Brainwash (Gehirnwäsche) – Jacqueline Senden
Steig ein in das Universum von Alzheimer und lass dich mitnehmen in die Welt einer sich verändernden Hirnaktivität, die diese Krankheit mit sich bringt.

Jedes Bild versucht die Geschichte einer Gedankenwelt eines stets mehr abbröckelnden Gedächtnisses einzufangen. Jacqueline Senden studierte Modedesign an der Stadtakademie in Maastricht, entwickelte aber schrittweise ihre Leidenschaft fürs Malen. Ihr Werk ist geprägt von einem intuitiven und expressiven Stil, wobei jeder Pinselstrich und jede Farbnuance eine Emotion hervorruft.
Ihre Ausstellung steht im Zeichen der Veränderung. Ein Thema, das tief verwurzelt ist mit persönlichen Erfahrungen von Jacqueline. Inspiriert durch ihre Mutter, die tapfer gegen die Herausforderungen von Alzheimer kämpft, entdeckt sie die komplexe und oft schwer fassbare Reise der Veränderung. Ihre Werke spiegeln die subtilen Verschiebungen der menschlichen Hirnaktivität wider und halten die emotionale Achterbahn dieser Veränderungen bildnerisch fest.
Jedes Gemälde ist durchdrungen von Bedeutung und Resonanz, wie ein Fenster zur inneren Welt derjenigen, die sich auf dieser Reise der Veränderung befinden. Eine Suche nach einem Ort, wo sich Realität, Erinnerung und Fantasie vermischen. Durch das Hinzufügen einer extra beweglichen Schicht auf ein statisches Gemälde gelingt es Jacqueline, die Komplexität dieses Themas festzuhalten und das Publikum einzuladen, in die Tiefen des aktuellen Themas einzutauchen.

Ausstellung Der Stuhltanz – Sandra Hommen
Sandra durchlief an der Akademie für Bildende Künste in Maastricht ihre Ausbildung und ist Dozentin für Bildende Künste und Kunstgeschichte.
Gemälde zu schaffen war für Sandra Hommen, als sie noch ausschließlich malte, das Herausarbeiten einer Illusion. Der Betrachter entdeckte in den Gemälden immer wieder neue Werte und Bilder, die durch die flüchtige, expressive Pinselführung, sowie durch die vielen Schichten, aus denen die Gemälde, Zeichnungen und Aquarelle aufgebaut waren, hervorgerufen wurden. Gemälde von damals suggerierten neue, unentdeckte Räume.
Sandra (6.9.66) ließ sich im Laufe der Jahre immer mehr in ihrer Kunst durch ihre Geschichte und Erzählungen leiten. Die ebene Fläche wurde durch Bildmontagen und Installationen ersetzt, wobei sie auch mit den neuesten digitalen Techniken spielt.
In der Ausstellung in den Kopermolen wird sie Arbeiten zu dem Thema Der Stuhltanz zeigen.
Sandra:
“Ich setze den Stuhltanz in meinem Werk als Metapher ein. Das schöne Kinderspiel, wo es immer einen Gewinner gibt versus die Vergänglichkeit des Menschseins. Als jemand, die überhaupt nicht gerne spielt, werde ich in dieser Ausstellung nicht nur gemalte Werke zeigen, sondern auch Objekte und Installationen. Das beigefügte Foto zeigt einen Teil des Prozesses, kein abgeschlossenes Werk oder Endergebnis. Der Stuhltanz zeigt so viele Gewinnchancen, dass man nicht ans Verlieren denkt. Wer ist in der Lage, sich als erster hinzusetzen oder freiwillig jemanden auf den freien Stuhl sitzen lassen oder lassen wir den Stuhl frei? Sobald die Musik stoppt, wissen wir die Antwort.“